Procedura dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub żłobka w Mikołowie

1. Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
  1 września 2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.)

 • Statut placówki

 • Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.05.2020 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

 • Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780)

2. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażany na niebezpieczeństwo zarażenia się od chorego dziecka lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

3. Przedmiot procedury:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z zakażonym dzieckiem.

4. Zakres procedury:

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców oraz wychowanków placówki.

5. Działania na wypadek zakażenia dziecka SARS-CoV-2:

 • Jeżeli podczas pobytu dziecka w placówce nastąpią u dziecka objawy sugerujące chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperatura wskazująca na stan podgorączkowy lub gorączka (temperatura ciała 38ºC oraz wyższa) to o niedyspozycji zdrowotnej dziecka Dyrektor zostanie poinformowany przez nauczyciela. Kolejno Dyrektor wyda decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika placówki zapewniając minimum 2m odległości. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka poinformowani będą niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący placówkę. Następnie będzie wstrzymane podejmowanie kolejnych grup dzieci
  i zostaną wydane instrukcje i polecenia Inspektora Sanitarnego.

 • Stosowanie przez opiekuna przebywającego w izolatorium maseczki zakrywającej usta i nos. Dziecko wykazujące objawy choroby zakaźnej powinno założyć maseczkę.

 • Zapewnienie w placówce pomieszczenia do izolacji (wyposażonego min. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę (dziecko)
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Zapewnienie w placówce w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i oddziału zakaźnego.

 • Zawieszenie przez Dyrektora możliwości uczęszczania dziecka do placówki do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:

– nastąpi odmowa przyjęcia dziecka do placówki w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;

– dziecko zostanie umieszczone w izolatorium,

– placówka zostanie poinformowana przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.

 • Przygotowanie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, w których przebywała osoba (dziecko) podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych (Głównego Inspektora Sanitarnego) odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Poddawanie obszaru, w którym poruszało się zakażone dziecko, gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Odnotowane w rejestrze mycia
  i dezynfekcji przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki.

 • W przypadku, gdy wychowanek (dziecko/ uczeń) placówki zostanie skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.

 • Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 • W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 • W przypadku wątpliwości zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.

3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.

Procedura dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku w Mikołowie

1. Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 • Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.05.2020 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

 • Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.
  z zm.)

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
  z 2020 r. poz. 780)

2. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażany
na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka oraz pracownika chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

3. Przedmiot procedury:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.

4. Zakres procedury:

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców oraz wychowanków placówki.

5. Działania związane z realizacją stosowania środków ochrony indywidualnej:

 • Dyrektor placówki zabezpiecza w odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników placówki tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

 • Pracownicy placówki podczas przejmowania/ przekazywania opieki nad dzieckiem
  od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani
  są zachować dystans min. 1,5 m
  i noszenia osłony ust i nosa oraz rękawic.

 • Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w grupie dzieci nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.

 • Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do placówki muszą mieć nałożoną maseczkę
  i założone rękawice, od dzieci powyżej 4 roku życia wymaga się założonej maseczki.

 • Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek.

 • Dzieci do 4 lat przyprowadzane do placówki przez rodziców/opiekunów prawnych
  nie muszą mieć założonych maseczek.

 • Dzieci posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek.

 • Na drzwiach wejściowych do placówki znajduje się informacja dla rodziców o nakazie stosowania przez nich maseczki i rękawic podczas przekazywania i odbierania dziecka

 • Na drzwiach służbowych (ewakuacyjnych) znajduje się informacja dla dostawców o nakazie stosowania przez nich maseczki i rękawic podczas przekazywania towaru.

 • W placówce są plakaty jak zdejmować i nakładać rękawiczki i maseczki.

 • Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolowanym pomieszczeniu zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej. Izolowane pomieszczenie jest wyposażone m. in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący

 • Osoba wykazująca objawy choroby zakaźnej ma obowiązek niezwłocznie ubrać maseczkę.

 • Pracownik przebywający w izolatorium wraz z odizolowanym dzieckiem zachowuje dystans 2m oraz ma zakryte usta i nos maseczką.

 • Każdy pracownik zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ:

a. przed nałożeniem maski należy umyć ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub mydłem
i wodą

b. po zakryciu usta i nosa maską należy upewnić się, że między twarzą, a maską nie ma żadnych przerw

c. należy unikać dotykania maski podczas jej używania; po dotknięciu, należy umyć ręce alkoholowym ręcznikiem do rąk lub mydłem i wodą

d. należy wymienić maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna i nie używać ponownie masek jednorazowych

e. aby usunąć maskę: należy usuń ją od tyłu (nie dotykając przodu maski); wyrzucić natychmiast w zamkniętym pojemniku; należy oczyść ręce za pomocą ręcznego wcierania na bazie alkoholu lub mydła i wody

f. przed nałożeniem na dłonie rękawic należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem przez minimum 20 sekund

g. nie należy dotykać twarzy w rękawiczkach

h. aby usunąć rękawice należy złapać palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka
i ściągnąć ją wywracając rękawice wewnętrzna stroną na wierzch

i. trzymając zdjętą rękawice w ręce w rękawiczce należy ruchem ślizgowym włożyć palce gołej ręki między rękawice a nadgarstek

j. należy zdjąć drugą rękawicę wzdłuż dłoni, a następnie naciągnąć na trzymaną w palcach rękawicę

 • Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka
  na odpady zmieszane.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.

3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.

Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku w Mikołowie

1. Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
  1 września 2020 r.

 • Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.05.2020 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

 • Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.
  z zm.)

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780)

2. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
i powierzchni
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobkach w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażony na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka oraz pracownika chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

3. Przedmiot procedury:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad mycia i dezynfekcji w placówkach.

4. Zakres procedury:

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców oraz wychowanków placówki.

5. Działania związane z realizacją zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
i powierzchni:

 • Przy wejściu do budynku jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja
  o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu. Nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci tym płynem.

 • Przy wejściu głównym do placówki znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Dzieci często i regularnie myją ręce, bądź opiekun myje dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciele przeprowadzają pokaz właściwego mycia rąk. Opiekunowie przypominają i dają przykład dzieciom.

 • Prace porządkowe są codziennie monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk -instrukcje

 • Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

 • Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, który nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np. piłki to są one dokładnie i systematycznie czyszczone lub dezynfekowane.

 • Po zakończonym odpoczynku dzieci łóżeczka i leżaczki są dezynfekowane.

 • Termometry bezdotykowe są dezynfekowane po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowe, są one dezynfekowane po każdym użyciu.

 • Pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę z objawami chorobowymi jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn do dezynfekcji.

 • Sprzęt na placu zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie. Jeżeli na placu zabaw wykorzystuje się zabawki np. piłki to są one dezynfekowane.

 • Podczas przeprowadzania dezynfekcji sprzętu na placu zabaw pracownicy ściśle stosują się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Po dokonaniu dezynfekcji odnotowują to w rejestrze mycia i dezynfekcji placu zabaw.

 • Po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń placówki lub sprzętu na placu zabaw jest to odnotowane w rejestrze mycia i dezynfekcji.

 • Podczas przeprowadzania dezynfekcji innych powierzchni pracownicy ściśle stosują się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Jest przestrzegany czas wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 • Dyrektor zapewnia płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • W placówce zorganizowane jest bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, (w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów
  i poręczy krzeseł po każdej grupie). Wielorazowe naczynia i sztućce myte są
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60C lub są wyparzane.
  W przypadku cateringu wymaga się od dostawców pojemników i sztućców jednorazowych.

 • Pracownicy placówki sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.

 • Placówka jest wyposażona w kosze, do których dzieci i pracownicy wrzucają zużyte maski lub rękawice jednorazowe

 • W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.

 • Podczas zamawiania produktów spożywczych:

 • – zwraca się uwagę by były one szczelnie opakowane – co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,

– zamawia się produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,

– produkty spożywcze w miarę możliwości posiadają oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.

 • Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności następuje przez drzwi służbowe (lub wyjście ewakuacyjne). Podczas dostawy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, przejmowanie opakowań bez uszkodzeń, przyjmowanie produktów
  z zachowaniem łańcucha chłodniczego, przejmowanie dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i defekację, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi placówki.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy

placówki.

3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.

Procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku w Mikołowie

1. Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4.05.2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.)

 • Statut placówki

 • Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.05.2020 https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

 • Komunikat MEN: Otwieramy przedszkola od 6 maja br. Http: // www. Kuratorium. katowice.pl/index.php/wazne/komunikat-men-otwieramy-przedszkola-od-6-maja-br/

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 780)

2. Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z pracownikami potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w żłobku
w Mikołowie tak aby zdrowe dzieci jak i również personel nie był narażany
na niebezpieczeństwo zarażenia się od chorego pracownika lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

3. Przedmiot procedury:

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z zakażonym pracownikiem.

4. Zakres procedury:

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników placówki, rodziców oraz wychowanków placówki.

5. Działania na wypadek zakażenia pracownika SARS-CoV-2:

 • Poinformowanie pracowników, że do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Poinformowanie, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów osoba ta powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrekcją placówki, powinna uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ.

 • Organizowanie pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, z zastosowaniem rozwiązania minimalizującego ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 • Poinformowanie pracowników, że mają dokonywać samoobserwacji i pomiaru temperatury 2 x dziennie. W przypadku temperatury (powyżej 38°C) mają pozostać
  w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 • Zapewnienie w placówce w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • Zapewnienie w placówce pomieszczenia do izolacji (wyposażonego min. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • W przypadku, gdy pracownik placówki zostanie skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.

 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych odsunięcie go od pracy. Wstrzymanie przyjmowania kolejnych grup dzieci, skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. Osoba wykazująca objawy choroby zakaźnej powinna założyć maseczkę.

 • Poddawanie obszaru, w którym poruszał się, przebywał zarażony pracownik gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.). Odnotowane w rejestrze mycia
  i dezynfekcji przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki. Zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 • Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 • W przypadku gdy lekarz lub służby sanitarne zlecą przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2 współpracowanie w razie takiej konieczności.

 • Przygotowanie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych (Głównego Inspektora Sanitarnego) odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Niezwłoczne poinformowanie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu.

 • Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęcie nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawieszenie w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydanie innych zaleceń wydanych przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 • Dostarczenie przez pracowników, którzy przebyli chorobę zakaźną, zaświadczenia
  od lekarza, że leczenie jest zakończone, że pracownik nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych
  .

 • W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

 • W przypadku wątpliwości zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy

placówki.

3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor placówki.