Regulamin Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi

Regulamin Przedszkola Nr 1 im Jasia i Małgosi

 1. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury, wysypki i innych dających się zauważyć objawów chorobowych sugerujących chorobę. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.

 1. Przy wejściu dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, przez personel placówki. Temperatura powyżej 37,5°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci.
 2. Do przedszkola nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
 3. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w innej formie niż dotychczas, opiekę nad dzieckiem przy drzwiach wejściowych (po zmierzeniu temperatury) przejmuje pomoc nauczyciela (rodzic nie wchodzi do przedszkola).
 4. Dziecko nie zabiera do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 5. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.20, odebrać najwcześniej o godz.13.00 (po podstawie programowej).
  Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzeniu oraz odebraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczenia opłat.
 6. W przypadku odbioru dziecka z terenu, zachowujemy odstęp min. 1,5 metra i nosimy maseczki.
 7. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren przedszkola, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie jeśli są tam inne dzieci przedszkolne.
 8. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz te, których nie da się zdezynfekować. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi. Sale są często wietrzone.

Nie organizujemy mycia zębów.

 1. Rodzice  powinni dziecku regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych (temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz:

– powiadamiamy rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola,

– dziecko oczekuje na transport, w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób,

– z dzieckiem oczekuje nauczyciel/pomoc nauczyciela do przyjazdu rodziców/opiekunów,

Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID–19.

 1. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni przez rodziców. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupach kierować należy do nauczycieli poszczególnych grup.
 4. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli należy kierować do dyrektora placówki.

 

Numer konta Rady Rodziców: 29 8436 0003 0000 0026 1541 0001

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki o którym mowa w ust.1 określony jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

3.Opłata – świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do podania w „Deklaracji odnośnie godzin przebywania dziecka w przedszkolu” godzin pobytu dziecka w przedszkolu potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem.
 2. W/w deklaracje będą weryfikowane z wykazem uczęszczania na zajęcia rejestrowanym przez nauczycieli w dzienniku zajęć.
 3. W przypadku braku lub niezgodnej z faktem rzeczywistym rejestracji przez rodzica (prawnego opiekuna) w deklaracji frekwencja naliczana będzie wg zapisu w dzienniku zajęć.
 4. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola – mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu wynosi 13 zł, w tym:
 2. a) śniadanie – 3 zł
 3. b) obiad – 8 zł
 4. c) podwieczorek – 2 zł.
 5. Rodzice ( prawni opiekunowie) pisemnie deklarują ilość spożywanych posiłków przez dziecko.
 6. Deklaracja dotycząca ilości spożywanych posiłków musi być zgodna z zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. Zmiany odnośnie wyżywienia dziecka w przedszkolu – mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 8. Rodzice mają również obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka.
 9. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie dziecka w przedszkolu pomniejsza się o ilość całodziennych nieobecności dziecka w przedszkolu.
 10. Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
 11. Opłaty, o których mowa dokonujemy się za miesiąc poprzedni (z dołu) do 15 dnia miesiąca.
 12. Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.
 13. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn: —–> 1,00 zł x zadeklarowana liczba godzin x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn: —–> dzienna stawka żywieniowa x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu pomniejsza się o pełne dni nieobecności dziecka w miesiącu, za który jest naliczana w/w opłata.
 2. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do zapłaty za świadczenia jest intendent.
 3. Opłaty należy wnosić bezpośrednio na konto przedszkola :

Rachunek bankowy : 03 8436 0003 0000 0000 7474 0006

w tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka, wysokość wnoszonej opłaty za wyżywienie i za pobyt ( oddzielnie) oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata imiennie dla każdego dziecka. 

 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.