Regulamin Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00.
 2. Do przedszkola przychodzi tylko dziecko zdrowe (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach) tj. bez kataru, kaszlu, temperatury, wysypki i innych dających się zauważyć objawów chorobowych sugerujących chorobę. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.
 3. Dziecko nie zabiera do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 4. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30; odebrać najwcześniej o godz.13.00 (po podstawie programowej).
  Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzeniu oraz odebraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczenia opłat.
 5. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren przedszkola, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie jeśli są tam inne dzieci przedszkolne.
 6. Rodzice  powinni dziecku regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. Przedszkole nie organizuje mycia zębów                                                                                          
 7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni przez rodziców. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupach kierować należy do nauczycieli poszczególnych grup.
 9. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli należy kierować do dyrektora placówki.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej w zakresie nauczania, wychowania i opieki o którym mowa w ust.1 określony jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 3. .Opłata – świadczenie za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie faktycznie zarejestrowane godziny pobytu dziecka w danym okresie rozliczeniowym, poza godzinami od 8.00 do 13.00.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do podania w „Deklaracji odnośnie godzin przebywania dziecka w przedszkolu” godzin pobytu dziecka w przedszkolu potwierdzając wpis własnoręcznym podpisem.
 5. W/w deklaracje będą weryfikowane z wykazem uczęszczania na zajęcia rejestrowanym przez nauczycieli w dzienniku zajęć.
 6. W przypadku braku lub niezgodnej z faktem rzeczywistym rejestracji przez rodzica (prawnego opiekuna) w deklaracji frekwencja naliczana będzie wg zapisu w dzienniku zajęć.
 7. Zmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola – mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w Przedszkolu wynosi 13 zł, w tym:
 2. a) śniadanie – 3 zł
 3. b) obiad – 8 zł
 4. c) podwieczorek – 2 zł.
 5. Rodzice ( prawni opiekunowie) pisemnie deklarują ilość spożywanych posiłków przez dziecko.
 6. Deklaracja dotycząca ilości spożywanych posiłków musi być zgodna z zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu.
 7. Zmiany odnośnie wyżywienia dziecka w przedszkolu – mające wpływ na wysokość opłat – rodzic/opiekun prawny, może dokonać w każdym czasie po wcześniejszym porozumieniu z dyrektorem przedszkola, w formie pisemnej, ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka.
 9. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie dziecka w przedszkolu pomniejsza się o ilość całodziennych nieobecności dziecka w przedszkolu.
 10. Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka 6-letniego, które korzysta z wychowania przedszkolnego, są zwolnieni z opłat za pobyt w czasie przekraczającym wymiar gwarantowanego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym przez organ prowadzący.
 11. Opłaty, o których mowa dokonujemy się za miesiąc poprzedni (z dołu) do 15 dnia miesiąca.
 12. Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.
 13. Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest jako iloczyn: —–> 1,30 zł x zadeklarowana liczba godzin płatnych x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Miesięczna opłata za wyżywienie wyliczana jest jako iloczyn: —–> dzienna stawka żywieniowa x liczba dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

 1. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w Przedszkolu pomniejsza się o pełne dni nieobecności dziecka w miesiącu, za który jest naliczana w/w opłata.
 2. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do zapłaty za świadczenia jest intendent. Informacja o odpłatności będzie przekazywana przez komunikator Librus.
 3. Opłaty należy wnosić bezpośrednio na konto przedszkola :

Rachunek bankowy : 03 8436 0003 0000 0000 7474 0006

W tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka, wysokość wnoszonej opłaty za wyżywienie i za pobyt ( oddzielnie) oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata imiennie dla każdego dziecka. 

 1. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.

 

Numer konta Rady Rodziców: 29 8436 0003 0000 0026 1541 0001