Regulamin Przedszkola Nr 1 im Jasia i Małgosi

 1. Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.30.
 2. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe i czyste /bez gorączki, kaszlu, kataru, wymiotów/. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola. W przedszkolu nie podajemy żadnych lekarstw.
 3. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.00, odebrać najwcześniej o godz.13.00 (po podstawie programowej).
  Rodziców oraz innych opiekunów obowiązuje używanie kart magnetycznych każdorazowo przy przyprowadzeniu oraz odebraniu dziecka, ponieważ elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest podstawą do naliczenia opłat.
 4. Przedszkole dopuszcza możliwość przynoszenia zabawek przez dziecko: Dzień przynoszenia zabawek ustala nauczyciel. Zabawka nie może stwarzać zagrożenia dla niego samego jak i innych dzieci. Za zniszczenie zabawki przyniesionej przez dziecko bądź jej utratę, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni przez rodziców. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów, biżuterii (np. kolczyków, łańcuszków), za które przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić do nauczyciela grupy.
 7. Zwrot kosztów przysługuje za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu.
 8. Do 15- go każdego miesiąca należy odebrać u intendentki rozliczenie za żywienie.
 9. Wpłata ma być dokonana w wyznaczonym terminie do 15-go każdego miesiąca na konto – 03 8436 0003 0000 0000 7474 0006

  1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Płatności, o których mowa w §8, wnoszone są z góry 
  do 15 dnia każdego miesiąca na  jeden wspólny rachunek bankowy Przedszkola nr 1 : NR  03 8436 0003 0000 0000 7474 0006

  2. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

  3. Dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie: „ W tytule odpłatności Rodzic/Opiekun prawny, zobowiązany jest wpisać swój indywidualny numer ……… , imię i nazwisko dziecka oraz kwotę za żywienie i za godziny, oddzielnie dla każdego dziecka w przypadku rodzeństw”.

  konto Rady Rodziców: 29 8436 0003 0000 0026 1541 0001
 10. Wszystkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupach kierować należy do nauczycieli poszczególnych grup.
 11. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli należy kierować do dyrektora placówki.
Close Menu