Misja i wizja przedszkola

I. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

o    Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

o    Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku  

1) NASZA WIZJA

„Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”

 

2) MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

1.      Atrakcyjna oferta edukacyjna.

2.      Autorskie programy pracy – koncepcje.

3.      Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

4.      Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.

5.      Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej

6.      Dobra atmosfera i klimat przedszkola.

7.      Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

8.      Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

9.      Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

 

3) NASZA MISJA

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

 

  II. DIAGNOZA

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą  pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. 
Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola.
Na podstawie diagnozy jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

 

1) ZADANIA

·         Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

·         Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

 

2) CELE

·         Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.

·         Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.

·         Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.

·         Stymulowanie kreatywnej postawy.

·         Kształtowanie  myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.

·         Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.

·         Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

·         Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.  

 

3) NASZ PRIORYTET

Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi, umiejący rozwiązywać problemy, nawiązywać kontakty, pokonywać trudności i niepowodzenia.