STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W MIKOŁOWIE

ŻWIRKI I WIGURY 29
MIKOŁÓW 2022

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. );
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Inne rozporządzenia – akty wykonawcze

 

 

 

 

 Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1.Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29 , zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym, prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 1. przedszkole nosi imię „Jasia i Małgosi”;
 2. przedszkole mieści się w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 29;
 3. przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:
 4. Przedszkole nr 1
  Jasia i Małgosi

43- 190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 29

            tel. 032 -2262-296

NIP 635-177-23-98 

 

 • 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. przedszkolu- należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;
  2. ustawie– należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
  3. dyrektorze– należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 1;
  4. dziecku– należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;
  5. rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.
  6. podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
   w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
  7. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

 • 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mikołów:
 1. Siedziba organu prowadzącego mieści się w Urzędzie Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 27.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Mikołów, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Mikołów.
 • 4. Obsługę finansową przedszkola prowadzi CUW Mikołów, ul. K. Miarki 9.
 1. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi, jak następuje: Przedszkole Nr 1 im. „Jasia i Małgosi”
 2. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola: Przedszkole nr 1, P 1.
 3. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 5. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 6. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 1. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
  • śniadanie;
  • obiad;
  • podwieczorek
 2. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 4. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, portalu elektronicznym LIBRUS.
 • 7.1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
 • 7.2. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1.

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • 8.1 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • 8.2 Cele wychowania przedszkolnego:
 1. wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez zapewnienie im opieki, wychowania i nauczania;
 2. odkrywanie własnych możliwości przez dzieci;
 3. uzyskanie przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia różnych ról społecznych;
 4. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 5. kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi;
 6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy,
  2. zajęć specjalistycznych:
   • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, które organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   • zajęć logopedycznych organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,
   • zajęć rozwijających kompetencję emocjonalno-społeczne
   • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
  3. zajęć zapewniających realizację zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego
  4. porad i konsultacji.
 7. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
  1. właściwą organizację przestrzeni, umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi.
 8. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
  1. tolerancję dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunek dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
  2. możliwość swobodnego wyboru  uczestnictwa w katechizacji,
  3. równe traktowanie wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
  4. możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.
 9. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
  1. tworzenie bezpiecznych sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie oraz sprawność ruchową,
  2. udział w projektach promujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
  3. stosowanie obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż.
 • 8.3Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 • 8.4 Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • organizowanie na pisemny wniosek rodziców nauki religii, przy czym liczba osób chętnych nie może być mniejsza niż 7;
 • umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi,
 • rozbudzanie twórczej aktywności dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność plastyczną, teatralną i poznawanie świata pisma,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dzieci językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu aktywności twórczej,
 • współdziałania z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań

 • 9.1Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych  i niekierowanych, a także swobodnych   zabaw dzieci.
 • Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 • Rodzaj oraz wymiar organizowanych zajęć dodatkowych określony jest
  w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych, dyrektor przedszkola, może powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami.
 • Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie pobiera od rodziców opłat.
 • Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
 • 9.2 Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
 • możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
 • organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
 • organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym powietrzu;
 • wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej w procesie osiągania dojrzałości szkolnej.
 • 9.3 Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
  podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu;
 • pełni funkcję doradczą i wspomagającą wychowanie dziecka w rodzinie;
 • uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
 • 9.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów, zadania przedszkole może wypełniać również z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji i właściwych dla nich form i metod pracy:
 • Przedszkole  prowadzić może  działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w formie zdalnego nauczania z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty .
  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być  realizowane między innymi przez:  strona internetowa przedszkola:  https://p1jasimalgosia.pl/;    
 • poczta elektroniczna przedszkola info@p1.mikolow.eu .; telefony oraz portal elektroniczny LIIBRUS.

 

Rozdział 4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie
zajęć poza przedszkolem

 • 10 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 • 11 Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 • 12.1Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. w odniesieniu do budynku przedszkola, w szczególności poprzez:
 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków pobytu,
 2. ogrodzenie terenu przedszkola,
 3. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
 4. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola,
 5. opracowanie procedury i przeprowadzanie próbnej ewakuacji,
 6. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych,
 7. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy,
 8. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci,
 9. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty.
 • 12.2 Sprawowanie opieki przez nauczycieli nad dziećmi w toku bieżącej pracy:
 • w przedszkolu:
 1. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć z wykorzystaniem ostrych narzędzi:
 • w grupach młodszych dodatkowo pracę nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela,
 • w grupach starszych dodatkowo pracę nauczyciela oddziałowa,
 1. we wszystkich grupach wiekowych czynności samoobsługowe dzieci wspomaga oddziałowa.
 • poza przedszkolem:
 1. w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w ogrodzie przedszkolnym, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, dodatkowo pomoc nauczyciela, oddziałowa,
 2. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie uroczystości, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola reguluje „Procedura spacerów i wycieczek” opracowana przez radę pedagogiczną.

 

Rozdział 5

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 • 13 Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela. Sposób przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje opracowana przez radę pedagogiczną „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”.

 

Rozdział 6

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań                  z rodzicami

 • 14 Organizacja zebrań ogólnych z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola minimum dwa razy w roku.
 • 15 Organizacja zebrań poszczególnych oddziałów, zgodnie z planem współpracy z rodzicami, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji.
 • 16 Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie których, rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego                   i psychologicznego.
 • 17 Organizacja, we współpracy z rodzicami, uroczystości przedszkolnych zgodnie z kalendarzem uroczystości.
 • 18Organizacja, zgodnie z planem współpracy ze środowiskiem, prelekcji oraz zajęć warsztatowych
 • 19 Organizacja, zgodnie z harmonogramem, zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.
 • 20Organizacja kącika dla rodziców, pełniącego funkcję informacyjną, zawierającego ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, a także recenzje literatury dla dzieci i rodziców.
 • 21Umieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej przedszkola oraz portalu społecznościowym.
 • 22 Organizacja akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu m.in. zabawek, książek, odzieży, kosmetyków, nakrętek czy karmy dla zwierząt.
 • 23 Wymiana informacji i kanały komunikacji z rodzicami: przekazywanie informacji do dzieci za pośrednictwem rodziców, przekazywanie informacji zadań poprzez przygotowanie opisu, filmików, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci poprzez udostępnianie na strona internetowa przedszkola: https://p1jasimalgosia.pl/ ;   

poczta elektroniczna przedszkola info@p1.mikolow.eu,  telefony oraz portal elektroniczny LIBRUS

 

Rozdział 7

Organy przedszkola

 • 23.1.Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.
 • 24.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 • 24.2 Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 • 24.3 Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 • 24.4 Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 • 25.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • 25.2 Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 • 25.3 Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1”.
 • 25.4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

26.1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.

 • 26.2 Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 2”.
 • 26.3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
 • 26.4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 • 26.5 Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
 • 27.1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 • 27.2 Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • 27.3 Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • 28.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą
  wyłącznie członkowie tych organów.
 • 28.2 Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 • 28.3 W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 • 28.4 W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
 • 29.Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

Rozdział 8

Organizacja pracy przedszkola

 • 30.1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział.
 • liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25;
 • w razie konieczności organizacyjnej, może nastąpić przesuniecie dziecka do innego 
  oddziału, nawet w czasie trwania roku szkolnego;
 • liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych przedszkola;
 • jeśli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana tworzone są oddziały mieszane;
 • ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
 • 30.2 Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na prośbę rodziców może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia:

1) na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów),

2) jeśli dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne,

3) jeśli dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.

 • 30.3 Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 • grupa międzyoddziałowa utworzona w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola, funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 15.00  do 17.00;
 • w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić, inną niż w arkuszu, organizację pracy oddziałów, łącząc oddziały, z zachowaniem liczebności w grupie i pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci, a nauczycieli kierując do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną.
 • 30.4 W Przedszkolu można tworzyć grupy integracyjne, do których kierowane są dzieci niepełnosprawne, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeni o potrzebie kształcenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka)

1) Liczba dzieci w grupie integracyjnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

2) W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 • 31.1. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców wyrażone
 • w formie pisemnego wniosku:
 • życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie;
 • zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • 32.1.Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci regulują odrębne przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
 • realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej;
 • dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, wyznacza koordynatora;
 • wychowankowi objętemu wczesnym wspomaganiem rozwoju opracowuje się i realizuje się indywidualny program wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań
  wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu.
 • 33.1. Organizację zajęć rewalidacyjnych regulują odrębne przepisy:
 • do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dziecka poprzez opracowanie indywidualnego programu
  edukacyjno-terapeutycznego;
 • dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 1. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
 3. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Rozdział 9

Czas pracy przedszkola

 • 34.1 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 17.00, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska. Dzienny czas pracy oddziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
 • 34.2Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest we wszystkich oddziałach, w ciągu całego dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia.
 • na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, dostosowując go do możliwości , zainteresowań oraz rozwoju psychofizycznego dziecka:
 1. rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości
  rodziców.

 

Rozdział 10

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

 • 35.1Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
  ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;.
 • 35.2 Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
 • 35.3Wysokość opłaty o której mowa w ust.2 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 • 35.4Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – zgodnie z odczytami zaewidencjonowanymi w rejestratorze „Punktualnego Przedszkolaka”.
 • 35.5 uchylony
 • 35.6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
 • 35.7Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz elektroniczny system ewidencji – Punktualny Przedszkolak.
 • 35.8. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się po wykorzystanym miesiącu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
 • 35.9 uchylony
 • 35.10. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku Przedszkole prowadzi taki sam rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za godziny pobytu w przedszkolu i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.
 • 36.1Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 • 36.2 Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych w § 23 ust. 1.
 • 36.3. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 1 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia – Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1 w Mikołowie – wydane w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Miasta Mikołów w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 • 36.4. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 15. dnia następnego miesiąca.
 • 36.5. skreślono
 • 36.6 Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty tzw. „wsad do kotła”.
 • 36.7. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.

 

Rozdział 11

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych

 • 37Zadania nauczycieli:
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
 1. nauczyciele zapewniają dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzegania zasad zdrowego odżywiania,
 2. nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
 • zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
 • zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym
  i psychicznym.
 1. sposób postępowania w sytuacjach, w których bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone regulują procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu nr 1,
 2. w przedszkolu nie podaje się leków ani nie wykonuje żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 3. w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka przedszkole wzywa pogotowie,
 4. za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia,
 5. w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
 1. zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi prace placówki (statut, podstawa programowa przedszkola, koncepcja, programy wychowania, roczny plany pracy przedszkola),
 2. zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji przyjętego programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
 3. udział rodziców w bieżącej modyfikacji realizowanych treści wychowawczych,
 4. ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pomiędzy rodzicem a nauczycielem,
 5. komunikowanie się z rodzicami w sprawach dotyczących rozwoju i zachowania dziecka,
 6. pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej w sprawach wychowania dziecka,
 7. pomoc w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także w rozpoznawaniu ich zainteresowań i uzdolnień,
 8. możliwość zgłaszania przez rodziców własnych pomysłów związanych z działaniami na rzecz podniesienia jakości pracy przedszkola,
 9. angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej:
 1. tworzenie planów oczekiwanych rezultatów,
 2. poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 3. wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia w grupie i społeczeństwie,
 4. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. udział w zespołach zadaniowych, powołanych przez dyrektora. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na ustny wniosek zespołu.
 7. udział w zespołach zadaniowych, powołanych przez dyrektora. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na ustny wniosek zespołu.

 

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych:
 1. obserwacja oraz diagnoza dzieci w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu,
 2. dokumentowanie prowadzonych obserwacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań                   i planowania dalszych.
 • współpraca ze specjalistami:
 1. pomoc w ustaleniu przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dziecka w życiu przedszkola,
 2. kontakt nauczycieli z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w ramach doskonalenia zawodowego- spotkania indywidualne, warsztaty, wykłady,
 3. organizacja wsparcia dla rodziców w formie prelekcji, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych,
 4. podejmowanie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną.

 

 • zadania pedagoga specjalnego:

Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

 1. a) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola; b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,                                                                                                                                        c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
 2. d) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;                                                                                                                          f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1- 5;                                                                                                                                g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i nauczycielom;                                                                                                                                    h) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka i jego rodziny;                                                                                                                                                               i) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 

 

 • 38Zadania pracowników administracyjno-technicznych przedszkola:
 • podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- technicznych przedszkola jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki, a ponad to wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy:
 1. szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych, z podziałem na zajmowane stanowiska, znajduje się w indywidualnych teczkach akt osobowych pracowników,
 2. pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 • pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 1. Pomoc nauczycielawspółpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1)  spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się                              i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2)  dyżur w szatni, pomoc przy odprowadzaniu i wprowadzaniu dzieci do sal

3)  współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

4)  opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

5)  udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

6)  pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci, dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie; utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

7) pomoc w wydawaniu posiłków,  

 1. Do obowiązków intendenta należy:
 • Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;
 • Planowanie i organizacja zakupów, punktualne wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do raportu dziennego;
 • Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;
 • Prowadzenie stanu magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;
 • Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem i z odpowiednią ich ilością;
 • Czuwanie nad wpłatami rodziców na odpowiednie rachunki bankowe, dokonywanie rozliczeń z biosystemu Punktualny Przedszkolak;
 • Dokonywanie rozliczeń do opłat przez rodziców
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące zakup żywności
 1. Do obowiązków kucharki należy:
 • znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych;
 • przyjmowanie produktów z magazynu odpowiadających normom przewidzianym dla dzieci w wieku przedszkolnym, kwitowanie odbioru w raportach żywieniowych;
 • przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym z intendentem jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
 • nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób żywiących się w danym dniu);
 • pobieranie i właściwe przechowywanie próbek pokarmowych;
 • dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację; prawidłowe zabezpieczanie powierzonego mienia;
 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
 • Obróbka wstępna warzyw, owoców i innych surowców do produkcji posiłków (mycie, czyszczenie, obieranie).
 • Rozdrabnianie warzyw, owoców oraz wszelkich surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
 • Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
 • Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 • Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, w pomieszczeniach piwnicznych – kondygnacji, na której znajduje się kuchnia, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.
 • Mycie naczyń(wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
 • Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni obieralni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.
 • Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 • Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
 1. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
 • utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej:
 • codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia koszy – segregacja śmieci
 • codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących
 • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych
 • sprzątanie szatni przydzielonej grupy z piasku oraz błota pośniegowego w okresie zimowym
 • sprzątanie innych pomieszczeń, przydzielonych wg kondygnacji: pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, pralnia, gabinet dyrektora, sekretariat, hol, zmywalnie
 • wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania
 • zmywanie, pastowanie paneli podłogowych w miarę potrzeby
 • w okresie ferii letnich, zimowych i wiosennych oprócz czynności codziennych – mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie paneli ściennych, lamp oświetleniowych,   trzepanie dywanów
 • zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń w czasie przeprowadzania remontów i podczas przerw wakacyjnych.
 • Porządkowanie rabatek w ogrodzie przedszkolnym w okresie wiosenno – letnim
 • Przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem, rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni i estetyczne podawanie posiłków. Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków
 • Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).
 1. Do obowiązków pracownika biurowego należy:
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie
 • Prowadzenie nadzoru nad dostarczeniem pracownikom wydruków z list płac
 • Pomoc przy sporządzaniu i dokumentów, takich jak PFRON, SIO, dokumentacji statystycznej GUS,- wg określonych przepisów
 • Wprowadzenie i aktualizowanie danych w Platformie PABS, OSON, e-Puap – opracowanie dokumentów i zestawień
 • Opracowanie wspólnie z dyrektorem, wicedyrektorem, intendentem Planu Budżetu na dany rok kalendarzowy. Pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych i kadrowych. Wprowadzanie danych do programu komputerowego — zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przez organ prowadzący
 • Uczestniczenie w szkoleniach związanych z zasadami sporządzania Projektu Budżetowego, organizujący przez organ prowadzący- wg potrzeb
 • Prowadzenie systematycznych analiz z wykonania Planu Budżetu, szczególnie w zakresie rozliczeń za opłaty mediów i rozliczeń bieżących wydatków. Przedkładanie do dyrektora pisemnych wyników analiz w rozliczeniu miesięcznym
 • Odpowiedzialne i sumienne gospodarowanie mieniem publicznym
 • Przeprowadzenie wspólnie z wicedyrektorem i intendentem kontroli wewnętrznych zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznych Przedszkola — sporządzanie protokołów przebiegu kontroli i przedkładanie ich do akceptacji dyrektora
 • Prowadzenie wspólnie z dyrektorem zestawień godzin pracy i godzin nadliczbowych — w cyklu miesięcznym, ewidencji czasu pracy i urlopowej
 • Dostarczanie i odbiór dokumentów z CUW oraz innych instytucji współpracujących z placówką
 • Przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji dla rodziców
 • Pomoc dyrektorowi w prowadzeniu akt osobowych pracowników na bieżąco, wg potrzeb
 • Organizowanie wspólnie z wyznaczonymi pracownikami, co najmniej raz w roku kalendarzowym przeglądu stanu technicznego Przedszkola sporządzanie protokołu z przeglądu i przedstawienie do dyrektora wniosków z przebiegu kontroli
 • Uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją — raz w roku kalendarzowym

 

Rozdział 12

Prawa i obowiązki dzieci

 • 39.1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania, a także do poszanowania jego indywidualności oraz odrębności,
 • organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia,
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych,
 • 39.2 Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegania zasad i umów obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych,
 • dbania o zabawki, ład i porządek w sali zajęć, szatni, łazience,
 • respektowania poleceń nauczyciela,
 • szanowania kolegi, koleżanki jako człowieka, kulturalnego odnoszenia się do swoich rówieśników,
 • dbania o czystość i higienę osobistą.
 • 39.3 Dyrektor może, w drodze uchwały rady pedagogicznej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • zalegania za dwa miesiące z uiszczeniem obowiązujących opłat,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej co najmniej 1 miesiąc i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności,
 • zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci,
 • nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 25 września.

Rozdział 13

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku ich zawieszenia z powodu zaistnienia określonych przepisami okoliczności.

 1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
 • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi , zagrażającej zdrowiu dzieci;
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
 1. W przypadku zawieszenia zajęć powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
 3. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
 • komunikatory: Librus, e-mail, , telefon (rozmowy, SMS)
 • inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
 • równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizycznych dzieci;
 1. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
 1. przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy,
 2. propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu,
 3. przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier

     edukacyjnych;

 • materiały o których mowa w pkt 7. ppkt 1) dostosowane są do potrzeb i możliwości

    dzieci w wieku przedszkolnym

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
 • tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,
 • tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, , jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem:  poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego Librus

10a. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon  

Komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z  wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w domu.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
 • przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań,
 • zalogowanie się dzienniku elektronicznym Librus,
 • odbieranie wiadomości,
 • wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

11a. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców 

       dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

11b. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest  poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela;

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub na Librusie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.
 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
 • rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie
 • rozmów telefonicznych
 • rozmów – wiadomości za pośrednictwem Librus
 1. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka .
 2. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

Rozdział 14

Postanowienia końcowe

 • 40.1 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 • 40.2Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
 • 40.3Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

    1) umieszczenie na   stronie internetowej przedszkola;

    2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 • 41.1Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 • 41.2Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 42.1Statut wchodzi w życie z dniem 01 wrzesień 2022r.

 

                                                                                                            Dyrektor przedszkola