STATUT
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W MIKOŁOWIE

ŻWIRKI I WIGURY 29
MIKOŁÓW 2022

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.); – art. 125a.; art. 47 ust. 1 pkt 5;(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.); (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – art. 42 ust. 2f.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594) ogłoszono dnia 22 lipca 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Inne rozporządzenia – akty wykonawcze

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1. Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym, prowadzącym zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 1. przedszkole nosi imię „Jasia i Małgosi”;
 2. przedszkole mieści się w Mikołowie przy ul. Żwirki  i Wigury 29;
 3. przedszkole używa pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi

43- 190 Mikołów,

 1. Żwirki i Wigury 29

tel. 32-2262-296

NIP 635-177-23-98

 • 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. przedszkolu– należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1;
 2. ustawie– należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
 3. dyrektorze– należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 1;
 4. dziecku– należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola;
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.
 6.  podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
 7. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mikołów:
 1. Siedziba organu prowadzącego mieści się w Urzędzie Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Obsługę finansową przedszkola prowadzi CUW Mikołów, ul. K. Miarki 9.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Mikołów, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Mikołów.
 • 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 27.
 • 4.1. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi, jak następuje: Przedszkole Nr 1 im. „Jasia i Małgosi”
 • 4.2. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola: Przedszkole nr 1, P 1.
 • 4.3. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 5. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 6. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 • 6.1. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
 • śniadanie;
 • obiad;
 •  
 • 6.2. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • 6.3. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 • 6.4. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.
 • 7. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić wydarzenia o charakterze publicznym, sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć, uroczystości, imprez otwartych itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
 • 7.1. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • 8. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • 8.1. Cele wychowania przedszkolnego:
 1. wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez zapewnienie im opieki, wychowania i nauczania;
 2. odkrywanie własnych możliwości przez dzieci;
 3. uzyskanie przez dzieci dojrzałości szkolnej i przygotowanie ich do pełnienia różnych ról społecznych;
 4. rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 5. kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi;
 6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola w formie zajęć:
 • rozwijających uzdolnienia dla dzieci szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy,
 • specjalistycznych:
  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • logopedycznych,
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

6a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu  polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu  w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

6b. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

6c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.

6d. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6e. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6f. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, terapeuta ruchowy, logopeda.

6g. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami;
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

6h. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 •  

 

 1. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
 • właściwą organizację przestrzeni, umożliwiającą bezpieczne funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • kształcenie u dzieci zdrowych potrzeby zrozumienia integracji z dziećmi niepełnosprawnymi.
 1. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 • tolerancję dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunek dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 • możliwość swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji,
 • równe traktowanie wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej
  lub bezwyznaniowości,
 • możliwość swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.
 1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez:
 • tworzenie bezpiecznych sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie oraz sprawność ruchową,
 • udział w projektach promujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
 • stosowanie obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż.
 • 8.3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
  w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 • 8.4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod
  i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • organizowanie na pisemny wniosek rodziców nauki religii, przy czym liczba osób chętnych nie może być mniejsza niż 7;
 • umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu;
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi;
 • rozbudzanie twórczej aktywności dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność plastyczną, teatralną i poznawanie świata pisma;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowań dzieci językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu aktywności twórczej;
 • współdziałania z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań

 • 9.Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych
  i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 • Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 • Rodzaj oraz wymiar organizowanych zajęć dodatkowych określony jest
  w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych, dyrektor przedszkola, może powierzyć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kwalifikacjami i kompetencjami.
 • Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie pobiera od rodziców opłat.
 • Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • 9.1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
 • możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
 • organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
 • organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na świeżym powietrzu;
 • wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej w procesie osiągania dojrzałości szkolnej.
 • 9.3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz
  podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu;
 • pełni funkcję doradczą i wspomagającą wychowanie dziecka w rodzinie;
 • uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

Rozdział 4

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 • 10. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia następujących okoliczności:
 • zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych;
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci;
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

 

 • 10.1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
 • 10.2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane:
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem (e-mail, Facebook, Messenger, Whatsapp, Librus) oraz telefonów (rozmowy, sms) lub
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań lub
 • w inny sposób, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

 

 • 10.3. Nauczyciele wykorzystują do realizacji zajęć na odległość technologie informacyjno-komunikacyjne obsługiwane z poziomu komputerów, tabletów czy smart fonów, programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 • 10.4. Materiały niezbędne do realizacji zajęć na odległość są wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka, publikowane na Facebooku, stronie internetowej przedszkola lub przesyłane z pośrednictwem portalu Librus.

 

 • 10.5. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego  uczestnictwa  dzieci  w  zajęciach  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia;
 • przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;
 • propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;
 • przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier

edukacyjnych rekomendowanych przez wydawnictwa edukacyjne oraz MEN.

 

 • 10.6. Uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci będzie potwierdzane poprzez e-mail podany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub za pośrednictwem portalu Librus.

 

 • 10.7. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

 • 10.8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
 • równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizycznych dzieci;
 • konieczności poszanowania sfery prywatności ucznia;
 • warunków technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki.

 

 • 10.9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom  i  nauczycielom  informację  o  sposobie  i trybie  realizacji  zadań w  zakresie  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,  organizacji  kształcenia specjalnego,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 • 10.10. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
 • tygodniowy zakres  treści  nauczania  z  zajęć  wynikających  z  ramowego  rozkładu  dnia przedszkola;
 • tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 • 10.11. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub  za pośrednictwem Messengera, e-maila, Whatsappa, Facebooka.

 

 • 10.12. W czasie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
 • rozmów telefonicznych;
 • wiadomości e-mail;
 • wiadomości wysłanych za pośrednictwem Messengera;
 • kontaktów stacjonarnych (o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków spotkania).

 

 • 10.13. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka .

 

 • 10.14. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności  nie  może  realizować  zajęć  z wykorzystaniem  metod  i  technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość  –  o ile  możliwe  jest  zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki  na terenie  przedszkola  oraz  na  danym  terenie  nie  występują  zdarzenia,  które  mogą  zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

 

 • 10.15. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 • 10.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Rozdział 5

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu
oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

 • 11. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 • 12. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 • 13.Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
 • stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. w odniesieniu do budynku przedszkola, w szczególności poprzez:
  • dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
  • ogrodzenie terenu przedszkola;
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
  • umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
  • opracowanie procedury i przeprowadzanie próbnej ewakuacji;
  • umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych;
  • wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
  • spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
  • dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
  • instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty.

 

 • 13.1. Sprawowanie opieki przez nauczycieli nad dziećmi w toku bieżącej pracy:
 • w przedszkolu:
  • przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,
  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć:
   • w grupach młodszych lub w grupach, w których wychowankowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowo pracę nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela,
   • w grupach starszych dodatkowo pracę nauczyciela wspomaga oddziałowa,
   • we wszystkich grupach wiekowych czynności samoobsługowe dzieci wspomaga oddziałowa.
 • poza przedszkolem:
  • w trakcie zajęć i zabaw organizowanych w ogrodzie przedszkolnym, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, dodatkowo pomoc nauczyciela, oddziałowa;
  • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie uroczystości, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola reguluje „Procedura spacerów i wycieczek” opracowana przez radę pedagogiczną.

 

 

Rozdział 6

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 • 14. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela. Sposób przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje opracowana przez radę pedagogiczną „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”.

 

 

 

 

Rozdział 7

Formy współdziałania z rodzicami
oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami

 

 • 15. Organizacja zebrań ogólnych z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola minimum dwa razy w roku.
 • 16. Organizacja zebrań poszczególnych oddziałów, zgodnie z planem współpracy z rodzicami, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji.
 • 17. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie których, rodzice mogą uzyskać informacje na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.
 • 18. Organizacja, we współpracy z rodzicami, uroczystości przedszkolnych zgodnie z kalendarzem uroczystości.
 • 19.Organizacja, zgodnie z planem współpracy ze środowiskiem, prelekcji oraz zajęć warsztatowych.
 • 20. Organizacja, zgodnie z harmonogramem, zajęć otwartych, podczas których rodzice
  w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.
 • 21.Organizacja kącika dla rodziców, pełniącego funkcję informacyjną, zawierającego ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, a także recenzje literatury dla dzieci i rodziców.
 • 22.Umieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej przedszkola oraz portalu społecznościowym.
 • 23. Organizacja akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu m.in. zabawek, książek, odzieży, kosmetyków, nakrętek czy karmy dla zwierząt.
 • 24. Wymiana informacji i kanały komunikacji z rodzicami: przekazywanie informacji do dzieci za pośrednictwem rodziców, przekazywanie informacji zadań poprzez przygotowanie opisu, filmików, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci poprzez udostępnianie na stronie internetowej przedszkola, poprzez telefony oraz portal elektroniczny LIBRUS.

 

 

Rozdział 8

Organy przedszkola

 • 25. Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców.
 • 25.1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje
  je na zewnątrz.
 • 25.2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 • 25.3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
 • 25.4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 • 26.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • 26.2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 • 26.3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 1”.
 • 26.4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 1 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.
 • 27.1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 • 27.2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 1”.
 • 27.3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach pracy przedszkola.
 • 27.4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 • 27.5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
 • 28. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 • 28.1. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • 28.2. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • 29. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą
  wyłącznie członkowie tych organów.
 • 29.1. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną
  ze stron konfliktu.
 • 29.2. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 • 29.3. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
 • 30. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

Organizacja pracy przedszkola

 

 • 31. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział.
 • liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25;
 • w razie konieczności organizacyjnej, może nastąpić przesuniecie dziecka
  do innego oddziału, nawet w czasie trwania roku szkolnego;
 • liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych przedszkola;
 • jeśli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana tworzone
  są oddziały mieszane;
 • ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
 • 31.1. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na prośbę rodziców może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia:
 • na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów);
 • jeśli dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne;
 • jeśli dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.
 • 31.2. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 • grupa międzyoddziałowa utworzona w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola, funkcjonuje
  w godzinach od 6.00 do 8.00 i od 15.00 do 17.00;
 • w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić, inną niż w arkuszu, organizację pracy oddziałów, łącząc oddziały, z zachowaniem liczebności w grupie i pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci, a nauczycieli kierując do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną.

 

 

 • 32. W przedszkolu organizuje się naukę religii na życzenie rodziców wyrażone
 • w formie pisemnego wniosku;
 • życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie;
 • zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 • 32. Organizację zajęć rewalidacyjnych regulują odrębne przepisy:
 • do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające
  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka poprzez opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 • dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
  • pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Rozdział 10

Czas pracy przedszkola

 

 • 34. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 17.00, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska. Dzienny czas pracy oddziałów jest zgodny z arkuszem organizacji przedszkola.
 • 34.1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest we wszystkich oddziałach, w ciągu całego dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia.
 • na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, dostosowując go do możliwości, zainteresowań oraz rozwoju psychofizycznego dziecka:
 • rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości
  rodziców.

Rozdział 11

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

 

 • 35.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
  ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 • 35.1. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
 • 35.2.Wysokość opłaty o której mowa w ust.1 jest zgodna z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 • 35.3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – zgodnie z odczytami zewidencjonowanymi w rejestratorze „Punktualnego Przedszkolaka”.
 • 35.4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie lub mailem najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia.
 • 35.5.Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów
  w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz elektroniczny system ewidencji – „Punktualny Przedszkolak”.
 • 35.6. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się po wykorzystanym miesiącu, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
 • 35.8. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku Przedszkole prowadzi taki sam rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za godziny pobytu w przedszkolu i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.
 • 36.Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 • 36.1. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych
  w § 6 ust. 1.
 • 36.2. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określa zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 1 w sprawie ustalenia warunków korzystania z żywienia – Regulamin korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 1 w Mikołowie – wydane w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Miasta Mikołów w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 • 36.3. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, do 15 dnia następnego miesiąca.
 • 36.4. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty tzw. „wsad do kotła”.
 • 36.5. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.

 

Rozdział 12

Zadania nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych

 • 37.Zadania nauczycieli:
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
  • nauczyciele zapewniają dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzegania zasad zdrowego odżywiania;
  • nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
   • zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
   • zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
  • sposób postępowania w sytuacjach, w których bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone regulują procedury bezpieczeństwa obowiązujące
   w Przedszkolu nr 1;
  • w przedszkolu nie podaje się leków ani nie wykonuje żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka przedszkole wzywa pogotowie;
  • za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia;
  • w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
  • zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi prace placówki (statut, podstawa programowa przedszkola, koncepcja, programy wychowania, roczny plany pracy przedszkola);
  • zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji przyjętego programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
  • udział rodziców w bieżącej modyfikacji realizowanych treści wychowawczych;
  • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych pomiędzy rodzicem
   a nauczycielem;
  • komunikowanie się z rodzicami w sprawach dotyczących rozwoju
   i zachowania dziecka;
  • pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej w sprawach wychowania dziecka;
  • pomoc w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także
   w rozpoznawaniu ich zainteresowań i uzdolnień;
  • możliwość zgłaszania przez rodziców własnych pomysłów związanych
   z działaniami na rzecz podniesienia jakości pracy przedszkola;
  • angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych.
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej:
  • tworzenie planów pracy;
  • poszukiwanie nowych form i metod pracy;
  • wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia w grupie i społeczeństwie;
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych:
  • obserwacja oraz diagnoza dzieci w ciągu całego pobytu dziecka
   w przedszkolu;
  • dokumentowanie prowadzonych obserwacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym; w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów podejmowanych działań i planowanie dalszych.
 • współpraca ze specjalistami:
  • pomoc w ustaleniu przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania dziecka
   w życiu przedszkola;
  • kontakt nauczycieli z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w ramach doskonalenia zawodowego- spotkania indywidualne, warsztaty, wykłady;
  • organizacja wsparcia dla rodziców w formie prelekcji, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych;
  • podejmowanie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną.
 • realizowanie godzin dostępności bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy, w czasie której prowadzi on konsultacje dla rodziców lub wychowanków. Nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze:
  • jednej godziny tygodniowo – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • jednej godziny w ciągu dwóch tygodni – jeżeli jest zatrudniony w wymiarze poniżej ½ etatu. 

 

 

 

 • 37.1. Do zadań pedagoga specjalnego i psychologaprzedszkolu należy
  w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
  i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
   i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
   w życiu przedszkola;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 37.2. Zadaniem logopedy jest:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • systematyczne prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej stymulującej i korygującej wady wymowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • stały kontakt z rodzicami dzieci, u których stwierdzono wady i zaburzenia mowy;
 • współpraca z nauczycielami grup.

 

 • 37.3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
  i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
   i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
   w życiu przedszkola,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 37.4. Do zadań terapeuty SI i terapeuty ruchowego należy:
 • udzielanie pomocy dzieciom posiadającym deficyty w sferze ruchowej;
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem specjalistycznych ćwiczeń;
 • konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych
  do indywidualnych potrzeb dziecka;
 • opracowywanie opinii  na temat rozwoju dzieci;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów psychoruchowych dzieci;
 • współpraca z nauczycielami grup.
 • 38.Zadania pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola:
 • podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- technicznych przedszkola jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki, a ponad to wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy:
  • szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych,
   z podziałem na zajmowane stanowiska, znajduje się w indywidualnych teczkach akt osobowych pracowników;
  • pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 • pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • 38.1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
 • spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
 • dyżur w szatni, pomoc przy odprowadzaniu i wprowadzaniu dzieci do sal;
 • współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
 • opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
 • udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
 • pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci, dbałość 
  o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie; utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
 • pomoc w wydawaniu posiłków.
 • 38.2. Do obowiązków intendenta należy:
 • planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego;
 • planowanie i organizacja zakupów, punktualne wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do raportu dziennego;
 • przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;
 • prowadzenie stanu magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne wyliczanie raportu żywnościowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora placówki;
 • nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel kuchni. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem i z odpowiednią ich ilością;
 • czuwanie nad wpłatami rodziców na odpowiednie rachunki bankowe, dokonywanie rozliczeń z systemu Punktualny Przedszkolak;
 • dokonywanie rozliczeń do opłat przez rodziców;
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowody stanowiące zakup żywności.
 • 38.3. Do obowiązków kucharki należy:
 • znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych;
 • przyjmowanie produktów z magazynu odpowiadających normom przewidzianym dla dzieci
  w wieku przedszkolnym, kwitowanie odbioru w raportach żywieniowych;
 • przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym z intendentem jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
 • nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób żywiących się w danym dniu);
 • dbałość o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie i konserwację;
 • prawidłowe zabezpieczanie powierzonego mienia.
 • 38.4. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
 • obróbka wstępna warzyw, owoców i innych surowców do produkcji posiłków (mycie, czyszczenie, obieranie);
 • rozdrabnianie warzyw, owoców oraz wszelkich surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
 • przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi;
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
 • utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, w pomieszczeniach piwnicznych – kondygnacji, na której znajduje się kuchnia, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż.;
 • mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
 • sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni obieralni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek;
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności;
 • odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
 • 38.5. Do obowiązków woźnej (oddziałowej) należy:
 • utrzymywanie w porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach sprzętu zgodnie z wymaganiami higieny przedszkolnej;
 • codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnienia koszy – segregacja śmieci;
 • codzienne mycie umywalek, sedesów, brodzika wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;
 • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
 • sprzątanie szatni przydzielonej grupy z piasku oraz błota pośniegowego w okresie zimowym;
 • sprzątanie innych pomieszczeń, przydzielonych wg kondygnacji: pokój socjalny, sale terapeutyczne, pralnia, gabinet dyrektora, sekretariat, hol, zmywalnie;
 • wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania;
 • zmywanie, pastowanie wykładzin podłogowych w miarę potrzeby;
 • w okresie ferii letnich, zimowych i wiosennych oprócz czynności codziennych – mycie wszystkich okien na terenie placówki, mycie kafelek ściennych, lamp oświetleniowych, odkurzanie i pranie dywanów;
 • zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania z powierzonych sal i pomieszczeń
  w czasie przeprowadzania remontów i podczas przerw wakacyjnych;
 • porządkowanie rabatek w ogrodzie przedszkolnym w okresie wiosenno – letnim;
 • przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem, rozdawanie właściwych porcji dzieciom
  wg ilości podanej do kuchni i estetyczne podawanie posiłków. Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu).
 • 38.6. Do obowiązków pomocy administracyjnej (biurowej) należy:
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie;
 • prowadzenie nadzoru nad dostarczeniem pracownikom wydruków z list płac;
 • pomoc przy sporządzaniu i dokumentów, takich jak PFRON, SIO, dokumentacji statystycznej GUS,- wg określonych przepisów;
 • wprowadzenie i aktualizowanie danych w Platformie PABS, OSON, e-Puap- opracowanie dokumentów i zestawień;
 • opracowanie wspólnie z dyrektorem, wicedyrektorem, intendentem Planu Budżetu na dany rok kalendarzowy. Pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych i kadrowych. Wprowadzanie danych do programu komputerowego- zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przez organ prowadzący;
 • uczestniczenie w szkoleniach związanych z zasadami sporządzania Projektu Budżetowego, organizowanych przez organ prowadzący- wg potrzeb;
 • prowadzenie systematycznych analiz z wykonania Planu Budżetu, szczególnie
  w zakresie rozliczeń za opłaty mediów i rozliczeń bieżących wydatków. Przedkładanie do dyrektora pisemnych wyników analiz w rozliczeniu miesięcznym;
 • odpowiedzialne i sumienne gospodarowanie mieniem publicznym;
 • przeprowadzenie wspólnie z intendentem kontroli wewnętrznych zgodnie
  z regulaminem kontroli wewnętrznych Przedszkola – sporządzanie protokołów przebiegu kontroli i przedkładanie ich do akceptacji dyrektora;
 • prowadzenie wspólnie z dyrektorem zestawień godzin pracy i godzin nadliczbowych-
  w cyklu miesięcznym, ewidencji czasu pracy i urlopowej;
 • dostarczanie i odbiór dokumentów z CUW oraz innych instytucji współpracujących
  z placówką;
 • przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji dla rodziców;
 • pomoc dyrektorowi w prowadzeniu akt osobowych pracowników na bieżąco;
 • organizowanie wspólnie z wyznaczonymi pracownikami, co najmniej raz w roku kalendarzowym przeglądu stanu technicznego Przedszkola sporządzanie protokołu
  z przeglądu i przedstawienie do dyrektora wniosków z przebiegu kontroli;
 • uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją – raz w roku kalendarzowym

Rozdział 13

Prawa i obowiązki dzieci

 

 • 39. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie godności osobistej oraz do życzliwego
  i podmiotowego traktowania, a także do poszanowania jego indywidualności oraz odrębności;
 • organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 • 39.1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegania zasad i umów obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 • dbania o zabawki, ład i porządek w sali zajęć, szatni, łazience;
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • szanowania kolegi, koleżanki jako człowieka, kulturalnego odnoszenia się do swoich rówieśników;
 • dbania o czystość i higienę osobistą.
 • 39.2. Dyrektor może, w drodze uchwały rady pedagogicznej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • zalegania za dwa miesiące z uiszczeniem obowiązujących opłat;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej co najmniej 1 miesiąc
  i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności;
 • zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci;
 • nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 25 września.

 

Rozdział 14

Kształcenie osób przybywających z zagranicy

 • 40. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w Przedszkolu
  na warunkach dotyczących obywateli polskich. (Prawo oświatowe Art. 165. 1.)
 • 40.1. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicydo przedszkola odbywa się
  w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.
 • 40.2 Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w placówce oraz biorąc pod uwagę powierzchnię pomieszczeń liczba osób w oddziale przedszkolnym nie może być większa niż 25 lub 18 (w zależności od metrażu sali).
 • 40.3. W związku z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą dzieci przybywające zza granicy mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce

 

 

 

Rozdział 15

Postanowienia końcowe

 • 41. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 • 41.1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
 • 41.2. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:
 • umieszczenie na stronie internetowej przedszkola;
 • udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
 • 42.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 • 43.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 44. Statut wchodzi w życie z dniem 08 września 2022r.

                                                                       Dyrektor przedszkola